MIGIRDİÇ MARGOSYAN

Onur Konuğu Etkinlikleri

Yazar Hakkında


DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI ONUR KONUĞU
 
MIGIRDİÇ MARGOSYAN

Mıgırdiç Margosyan, 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’ın Hançepek Ma­hal­le­si’nde (Gâvur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Ziya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İstan­bul’da­ki Bez­ci­yan Ortaokulu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sürdür­dü. İstanbul Üniversi­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bölümü’nü bitir­di.
 
1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıbre­vank Er­me­ni Li­se­si’nde müdür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psiko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha sonra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ticare­te atıl­dı. Bu sırada ede­bi çalışma­la­rı­nı da aralık­sız sür­dür­dü. Mar­ma­ra gazetesin­de ya­yım­la­nan Ermeni­ce öykü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Ermeni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Paris, Fran­sa) al­dı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bileti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999’da ikin­ci Erme­ni­ce kita­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di. Gâ­vur Ma­hal­lesi, Aves­ta Ya­yın­la­rı tara­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak yayım­lan­dı (1999). Türk­çe ka­le­me al­dı­ğı Tes­pih Ta­ne­le­ri (2006) ad­lı anı-ro­ma­nı­ büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Lis Basın Yayın tarafından Diyarbakır’da kitaplaştırıldı; 2011’de ise Aras Yayıncılık tarafından yeniden basımı gerçekleşti. 1996-1999 yılları arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel gazetesi yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge Yayınları) ile Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.
 
Mıgırdiç Margosyan, 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu’dur.